میرداماد

تازه ترین انتشار یافته ها
پیغام مدیر
از این که سایت ما را به عنوان سایت مورد نیاز خود انتخاب کرده اید متشکریم.
پاکسازی پوست در نازی اباد سالن جنوب تهران

پاکسازی پوست در نازی اباد سالن جنوب تهران

پاکسازی پوست در نازی اباد سالن جنوب تهران

تنها در مرکز پاسکازی نازی اباد با استفاده از دستگاه میکرودرم و اسکراپ های گیاهی جهت نابود

  1. جوش های سر سیاه
  2. جای جوش
  3. لک های پوستی
  4. سوختگی های سطحی
  5. چین و چروک

میکرودرم دستگاهی است مانند تراشیده شدن پوست اتفاق میافتد این تراشیدگی بسیار سطحی است و برای این اتفاق میافتد که لایه پوست نازک شده و به سطح جای جوش میرسد و سبب جوانسازی و محو جای جوش میشود و پس از مدتی جای سوختگی و چین و چروک های صورت را هم نابود میکند

واقع در نازی اباد

09901830433

بهترین مرکز پاکسازی پوست جنوب تهران نازی ابادپاک سازی پوست سالن پاک سازی پوست شرق تهران سالن پاک سازی پوست شرق تهران پاکسازی پوست تهرانپارس سالن پاکسازی پوست تهرانپارس سالن پاکساز ...
پاک سازی پوست سالن پاک سازی پوست شرق تهران سالن پاک سازی پوست شرق تهران پاکسازی پوست تهرانپارس سالن پاکسازی پوست تهرانپارس سالن پاکساز ...